Minden készleten!

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat


I.
Bevezető rendelkezések

 1. A személyes adatok feldolgozója, az egyének személyes adatok feldolgozása vonatkozásában történő védelméről, és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló, EU 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkelyének 7. bekezdése szerint (a továbbiakban: „GDPR”) a JKS seeds s.r.o. társaság, cégjegyzékszáma: 04205782, székhelye: Masarykova 60/139, Ústí nad Labem, 40001, Csehország, bejegyeztetve az Ústí nad Labem-i megyei bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C 35930/ (a továbbiakban: „adatkezelő“).
 2. Az adatkezelő elérhetőségei a következők:
  címe: Masarykova 60/139
  e-mail-címe: info@weedshop.hu
  telefonos elérhetősége: +420 702 186 701
 3. Személyes adatok alatt a bármely, azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ értendő; azonosítható természetes személy az a természetes személy, akit közvetlenül vagy közvetve lehet azonosítani, különös tekintettel egy meghatározott azonosítóra, például névre, azonosítószámra, helyadatokra, hálózati azonosítóra, vagy egy esetleg több specifikus fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.
 4. Pavlína Jarošová adatkezelő adatvédelmi megbízottat nevezett ki. A megbízott neve: Lukáš Kesner, megbízott, címe: Masarykova 60/139, e-mail-címe: info@weedshop.hu, telefonszáma: +420 702 186 701

   

II.
A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. Az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat vagy azokat a személyes adatokat dolgozza fel, amelyekhez az adatkezelő az Ön megrendelésének teljesítése során hozzájutott:
 • vezetékneve és keresztneve
 • e-mail-címe
 • címe
 • telefonszáma

      2. Az adatkezelő az Ön azonosító és kapcsolattartási adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat dolgozza fel.


III.
A személyes adatok feldolgozásának jogi oka és célja

 1. A személyes adatok feldolgozásának jogi oka
 • az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése a GDPR 6. cikkelyének 1. bekezdésének b pontja alapján,
 • az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése a GDPR 6. cikkelyének 1. bekezdésének c pontja alapján,
 • az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen marketing biztosítása érdekében (különösképpen üzleti jellegű üzenetek és hírlevelek küldéséhez) a GDPR 6. cikkelyének 1. bekezdésének f pontja alapján,
 • a cikkely 1. bekezdésének a pontja szerinti közvetlen marketing biztosítása céljából történő feldolgozáshoz való hozzájárulása (különös tekintettel a kereskedelmi kommunikációra és hírlevelek küldésére) a) GDPR, az információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásokról szóló, 480/2004. sz. törvény 7. §-ának 2. bekezdésével összefüggésben, amennyiben nem történt meg az áru vagy szolgáltatás megrendelése.

      2. A személyes adatok feldolgozásának célja

 • a megrendelésének rendezése, valamint az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendeléskor az olyan személyes adataira van szükség, amelyek a megrendelés sikeres teljesítéséhez szükségesek (neve és címe, elérhetősége). Személyes adatainak megadása szükséges követelmény a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, személyes adatai megadása nélkül nem lehet megkötni a szerződést, így az adatkezelő nem tudja teljesíteni a benne foglaltakat,
 • az állam felé fennálló jogi kötelezettségek teljesítése.

     3. Az adatkezelő nem rendelkezik automatikus egyéni döntésjoggal a GDPR 22. cikkelye értelmében. Ön ezennel kifejezett beleegyezését adta az adatai ilyen           jellegű feldolgozásához.

IV.
Az adatok megőrzési ideje

 1. Az adatkezelő az adatokat
 • az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, és a jelen szerződéses jogviszonyok szerinti igények érvényesítéséhez szükséges időre (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig), valamint
 • a személyes adatok marketing célú feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásáig őrzi meg, legfeljebb azonban 2 évig, amennyiben a személyes adatok hozzájárulás alapján vannak kezelve.

V.
A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

 1. A személyes adatok címzettjei azok a személyek, akik
 • részt vesznek termékértékesítésben/szolgáltatásnyújtásban/fizetés teljesítésében a megkötött szerződés alapján,
 • biztosítják a webáruház üzemeltetési szolgáltatásait (Shoptet) és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak a webáruház üzemeltetésével kapcsolatban,
 • biztosítják a marketing-szolgáltatásokat.

      2. Az adatkezelő nem szándékozik személyes adatokat továbbítani egy harmadik országba (egy EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetnek.

VI.
A személyes adatok feldolgozói

      A személyes adatok feldolgozását az adatkezelő végzi, ugyanakkor a következő feldolgozók is feldolgozhatnak számára személyes adatokat:

 • a Mailchimp szolgáltatás biztosítója,
 • esetleg egy másik szoftver-vagy applikáció-szolgáltató, amelyet azonban az adatkezelő jelenleg nem vesz igénybe.

VII.
Az Ön jogai

 1. A GDPR-ben meghatározott feltételek mellett Ön rendelkezik
 • a személyes adataihoz való hozzáférés jogával a GDPR 15. cikkelye alapján,
 • a személyes adatai helyesbítésének jogával a GDPR 16. cikkelye alapján, vagy adatai kezelésének korlátozási jogával a GDPR 18. cikkelye alapján,
 • személyes adatai törlésének jogával a GDPR 17. cikkelye alapján,
 • adatkezelése elleni kifogás jogával a GDPR 21. cikkelye szerint
 • adatai átvitelének jogával a GDPR 20. cikkelye szerint, és
 • az adatai kezeléshez való hozzájárulás írásbeli vagy elektronikus úton történő visszavonásának jogával az adatkezelő ezen Adatvédelmi nyilatkozatának III. cikkelyében megadott címére vagy e-mail címére.

      2. Önnek továbbá jogában áll panaszt benyújtani az Adatvédelmi Hivatalnál is, ha úgy gondolja, hogy megsértették a személyes adatai védelméhez való jogát,            vagy akár bírósághoz fordulhat.

VIII.
A személyes adatok biztonsági feltételei

 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok biztonsága érdekében.
 2. Az adatkezelő technikai intézkedéseket foganatosított az adattárolók és a személyes adatok papír formájában történő tárolásának biztosítására, különös tekintettel a vírusirtókra és a kétfázisú jelszavas hitelesítésre.
 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

IX.
Záró rendelkezések

 1. Az online megrendelőlapon történő megrendelés benyújtásával Ön megerősíti, hogy megismerkedett a személyes adatai védelmének feltételeivel, és azokat teljes mértékben elfogadja.
 2. Ön ezeket a feltételeket az online űrlapon lévő hozzájárulás megjelölésével fogadja el. A hozzájárulás elfogadásával megerősíti, hogy megismerkedett a személyes adatai védelmének feltételeivel, és azokat teljes mértékben elfogadja.
 3. Az adatkezelő jogosult jelen feltételek megváltoztatására. Az adatvédelmi nyilatkozat új verzióját közzéteszi a weboldalán, és ezzel egyidejűleg az új verziót elküldi Önnek az adatkezelőnek megadott e-mail-címére.

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat 2020. február 1-től lép hatályba.